Engineering Case Engineering Case
Engineering Case
Nanchong Jiangjun Road Jialingjiang Bridge and Approach Bridge Project
Nanchong Jiangjun Road Jialingjiang Bridge and Approach Bridge Project
Construction time: 2020

Quantity of steel structure: 2000 tons